Ανακοινώσεις

15-10-2011

Στην μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα οδηγούν οι προτάσεις της Κομισιόν για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2013. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου, αναπροσαρμόζεται το κατ’ έτος εθνικό ανώτατο όριο για κάθε κράτος μέλος (συνολική αξία όλων των χορηγούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης, εθνικό απόθεμα και ανώτατα όρια προσθέτων ενισχύσεων) ως προς κάθε κράτος μέλος, το οποίο για την Ελλάδα ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα: Για το έτος 2014 ορίζεται στα 2.099.920.000 ευρώ, για το 2015 στα 2. 071.481.000 ευρώ, για το έτος 2016 στα 2.043.111.000 ευρώ ενώ για τα έτη 2017, 2018 και 2019 στα 2.014.751.000 ευρώ.

Τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων για την χώρα μας την τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουν ως εξής: το έτος 2009 το ποσό των επιδοτήσεων ήταν στα 2. 561.400.000 ευρώ, για το έτος 2010 στα 2 365.400.000 ευρώ, για το έτος 2011 στα 2 359.400.000 ευρώ και για το έτος 2012 στα 2.344.300.000 ευρώ.
Έτσι το 2014 σε σχέση με το 2012 η χώρα μας θα λάβει 244.380.000 ευρώ λιγότερα. Το 2015 σε σχέση με το 2012 η Ελλάδα θα λάβει 272.819.000 ευρώ λιγότερα. Το 2016 σε σχέση με το 2012 η χώρα μας θα λάβει 301.189.000 ευρώ λιγότερα και τέλος τα έτη 2017 – 2018 – 2019 θα λάβει 329.549.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το 2012.
Επίσης σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν η Επιτροπή εισηγήθηκε την σταδιακή αναπροσαρμογή των επιπέδων άμεσης ενίσχυσης ανά εκτάριο, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών ως προς το ύψος των μισθών και του κόστους των εισροών. Ειδικότερα, στα κράτη μέλη με επίπεδο αμέσων ενισχύσεων κάτω του 90% του μέσου όρου ΕΕ, θα μειωθεί η απόκλιση κατά ένα τρίτο. Η εν λόγω σύγκλιση θα χρηματοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη μέλη με επίπεδο αμέσων ενισχύσεων άνω του μέσου όρου ΕΕ. Από 1ης Ιανουαρίου 2019 όλα τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης εντός ενός κράτους μέλους ή μίας περιφέρειας θα πρέπει να έχουν ενιαία μοναδιαία αξία.