Ανακοινώσεις

13-07-2011
Σάρκα και οστά παίρνουν τα δύο γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που ενισχύουν πρώην και νυν καπνοπαραγωγούς.


Όσοι πρώην καπνοκαλλιεργητές έχουν ποτιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις βαμβακιού, καλαμποκιού ή μηδικής μπορούν να εφαρμόσουν αμειψισπορά με ξηρική καλλιέργεια και να λάβουν 60 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ όσοι εφαρμόσουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης θα λαμβάνουν 96,3 ευρώ το στρέμμα κάθε χρόνο.
Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση βγήκε σε διαβούλευση για δεύτερη φορά και τελευταία μέχρι τις 11 Ιουλίου. Το προηγούμενο σχέδιο ΚΥΑ είχε δημοσιευτεί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως τις 9 Μαΐου για τη μία δράση και 6 Μαΐου για τη δεύτερη.
Ξηρική αμειψισπορά
Για την ξηρική αμειψισπορά, ο γεωργός για να πάρει την ενίσχυση θα πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο στις περιοχές παρέμβασης έχει ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό, εφόσον αναλάβει την υποχρέωση, για μια 5ετία, να καλλιεργήσει ξηρική αμειψισπορά σε ποσοστό:
● 80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια είναι αραβόσιτος
● 65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια είναι βαμβάκι
● 70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια είναι μηδική.
Το ποσοστό αμειψισποράς δύναται να φτάσει και το 100% της επιλέξιμης έκτασης ένα ή περισσότερα έτη. Για μείωση μέχρι 25% του ποσοστού αμειψισποράς δεν επιβάλλονται κυρώσεις εφόσον το ποσοστό αυτό καλυφθεί το προηγούμενο ή το επόμενο έτος. Ως καλλιέργεια αμειψισποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές, όπως είναι σκληρό και μαλακό σιτάρι, βρώμη, βίκος κλπ.
H δράση θα εφαρμοστεί στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, σε περίπου 200.000 στρέμματα.
Υποβολή αίτησης ενίσχυσης
Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης, εφόσον συνοδεύεται από τα παρακάτω:
α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη.
β. Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης,τα οποία είναι:
● Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία.
● Αντίγραφο εγγραφής του στο Μητρώο αγροτών και αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 ● Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων για τα οποία ζητείται ενίσχυση.
γ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας της προτεινόμενης για ενίσχυση εκμετάλλευσης, στο οποίο υπολογίζεται το ετήσιο και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης λαμβανομένων υπόψη του ύψους της ενίσχυσης και του τρόπου αξιοποίησης.
Η συνολική δημόσια δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ανέρχεται σε 59.947.211 ευρώ.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν καπνοπαραγωγοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές παρέμβασης και εντάσσουν την καλλιέργεια καπνού στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO 2, καθώς επίσης αναλαμβάνουν και τις ακόλουθες πρόσθετες δεσμεύσεις:
● Αμειψισπορά με ψυχανθή τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης για χλωρά λίπανση.
● Ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης και το οποίο αφορά στο ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους κατ’ ελάχιστο ενός μέτρου περιμετρικά της επιλέξιμης έκτασης.
● Χειρωνακτική απομάκρυνση ζιζανίων, στο 75% της επιλέξιμης έκτασης που καλλιεργείται με καπνό. Απαγορεύεται κάθε χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου.
Πρόωρη σύνταξη
Συνολική δημόσια δαπάνη ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα τον καθορισμό των ενισχύσεων και των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (καπνοπαραγωγών)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Να σημειωθεί ότι το σχέδιο της ΚΥΑ τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου.

Πηγή Agronews