Ανακοινώσεις

26-04-2017

Είναι γεγονός ότι η σημερινή Γεωργική Πολιτική έχει επιτύχει πολλά ως προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και της επάρκειας των τροφίμων στην ΕΕ , ωστόσο υπάρχουν τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η άμβλυνση και η προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή, όπου ομολογουμένως δεν έχει να επιδείξει αξιόλογα αποτελέσματα.

Η Ε.Ε. έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση για την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020.

Τα μέτρα για το «πρασίνσιμα» που έχουν προταθεί μετά τη τελευταία αναθεώρηση συμβάλουν από ελάχιστα έως και καθόλου στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Η πολυπλοκότητα, η ασάφεια και η έλλειψη συνέχειας αυτών των μέτρων δημιουργούν προβλήματα στους παραγωγούς και είναι από τις βασικότερες αιτίες που αποτυγχάνουν στην επίτευξη των στόχων.

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες σήμερα επιζητούν από τη γεωργία, εκτός από την παραγωγή φθηνών, ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, το σεβασμό και τη προστασία του περιβάλλοντος περιορίζοντας στο ελάχιστο τις αρνητικές επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής.

Για το σκοπό αυτό στην αναθεωρημένη ΚΓΠ θα πρέπει να συμπεριληφθούν ολιστικά συστήματα που προσεγγίζουν ολοκληρωμένα τους επιδιωκόμενους στόχους, όπως είναι η Γεωργία Συντήρησης (Conservation Agriculture).


Διαβάστε το σχετικό άρθρο:  Τι είναι η Γεωργία Συντήρησης;


Η Γεωργία Συντήρησης βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  • την μηδενική κατεργασία του εδάφους,
  • τη χρήση μόνιμης εδαφοκάλυψης και
  • την εφαρμογή αμειψισπορών.

Με την εφαρμογή των τριών αυτών αρχών επιτυγχάνει την προστασία του εδάφους από την υποβάθμιση, περιορίζει την ρύπανση των υδάτων και συμβάλει στην αποτελεσματικότερη χρήση του νερού, βελτιώνει τη γονιμότητα και τη παραγωγικότητα των εδαφών, προάγει τη βιοποικιλότητα και συνεισφέρει ουσιαστικά στην άμβλυνση αλλά και στη προσαρμογή της γεωργίας στη κλιματική αλλαγή.

Η Εταιρεία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων – ΕΠΑΚΣ είναι ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως κύριο στόχο να προάγει και να βοηθήσει στη διάδοση των αειφορικών μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα.

Η ΕΠΑΚΣ θεωρεί τη Γεωργία Συντήρησης ως ένα θεμελιακό σύστημα για την προαγωγή της αειφορίας στις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Στα πλαίσια των παραπάνω επιδιώξεων η ΕΠΑΚΣ σας καλεί να μετάσχετε και να βοηθήσετε στην προώθηση καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών ζητώντας την υιοθέτηση ανάλογων μέτρων κατά την αναθεώρηση της ΚΓΠ.

Τα μέτρα αυτά θα επιφέρουν οφέλη τόσο στους ίδιους τους παραγωγούς όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.


Για το σκοπό αυτό η ΕΠΑΚΣ σας καλεί να μετέχετε και εσείς στη διαβούλευση για την αναθεώρηση της ΚΓΠ μέσα από το παρακάτω σύνδεσμο.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP 

(πηγαίνετε δεξιά στη σελίδα και επιλέξτε την ελληνική γλώσσα)

Σας ζητάμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να καταθέστε τη γνώμη σας για τα ερωτήματα που θέτονται σε διαβούλευση και αν συμφωνείτε, να υιοθετήσετε μερικές ή και όλες τις απόψεις της ΕΠΑΚΣ.

Δείτε το αρχείο: HACA approach on the CAP Public Consultation

Υπάρχουν συνολικά 34 ερωτήματα.

 Τα 28 είναι πολλαπλής επιλογής5 είναι κατάθεση προσωπικών απόψεων και το τελευταίο ζητά να ανεβάσετε ένα κείμενο μέχρι 5 σελίδες που να υποστηρίζετε τις θέσεις σας

→ Στα ερωτήματα άποψης μπορείτε, αν συμφωνείτε, να κάνετε copy/paste τις απαντήσεις που έδωσε η ΕΠΑΚΣ (φυσικά έχετε το δικαίωμα να τροποποιήστε, να παραλείψετε ή να αγνοήσετε τελείως τις θέσεις της Εταιρείας)

→ Για τη τελευταία ερώτηση μπορείτε, αν συμφωνείτε με το περιεχόμενο, να ανεβάσετε το κείμενο που κατέθεσε ΕΠΑΚΣ  

Δείτε το αρχείο: HACA Position Paper 2

Φυσικά και εδώ έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήστε τμήματα, να αλλάξετε τμήματα ή να απορρίψετε συνολικά το κείμενο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η διαβούλευση λήγει στις 2 Μάιου

Περισσότερες πληροφορίες για τη Γεωργία Συντηρήσεως και την ΕΠΑΚΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΚΣ (www.haca.gr) και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωργίας Συντηρήσεως – ΕCAF (www.ecaf.org)

Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που αφιερώσατε

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΑΚΣ

Δρ. Χ. Καβαλάρης
Πρόεδρος


Περεταίρω πληροφορίες για τα οφέλη της Γεωργίας Συντηρήσεως και ακαδημαϊκές αναφορές που υποστηρίζουν τις παραπάνω παραδοχές μπορούν να βρεθούν στο άρθρο με τίτλο: “Conservation Agriculture and its contribution to the achievement of agri-environmental and economic challenges in Europe”.

(Διαθέσιμο στο: http://www.conservationagriculturedatabase.eu/database/assets/paper/agrfood-01-00387.pdf ) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΚΣ www.haca.gr  και της ECAF www.ecaf.org