Ανακοινώσεις

04-10-2017

Καπνώδης - Σκολύτες - Φώμοψη ή Έλκος κλαδίσκων - Πολυστίγμωση

ΚΑΠΝΩΔΗΣ (Capnodis tenebrionis)

kapnwdis

Εικ.7,8.9 Ακµαίο Καπνώδη και ξήρανση ολοκλήρου δέντρου που στις ρίζες του βρέθηκαν προνύµφες του εντόµου Capnodis tenebrionis

Πρόκειται για ένα µεγάλο µαύρο σκαθάρι µε λευκή απόχρωση στη ράχη του. Τα τέλεια έντοµα δραστηριοποιούνται την άνοιξη και τρέφονται από το φύλλωµα των δένδρων. Ωριµάζουν αναπαραγωγικά τον Μάιο και εναποθέτουν τα αυγά τους ένα-ένα ή σε οµάδες κυρίως στο έδαφος και κοντά στο λαιµό του δένδρου ή σε ρωγµές του φλοιού στη βάση του κορµού. Η νεαρή προνύµφη µπαίνει στο λαιµό ή στη βάση µίας ρίζας και ανοίγει στοά. Το δένδρο εξασθενίζει σιγά - σιγά και ξηραίνεται . Τα εξασθενηµένα δένδρα έχουν µεγαλύτερη ευπάθεια στον καπνώδη.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Συνιστάται κάθε µέτρο που διατηρεί τα δένδρα σε καλή κατάσταση ζωηρότητας βλάστησης, όπως είναι η κατάλληλη λίπανση, άρδευση, και κλάδευση.

Η καταπολέµηση του καπνώδη γίνεται µε την εµφάνιση των ακµαίων τον Μάιο για να εναποθέσουν τα αυγά τους, µε ψεκασµούς των κλάδων και του κορµού µε ισχυρά επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια εντοµοκτόνα. Εναντίον των προνυµφών συνιστάται αρχές φθινοπώρου και αµέσως µετά την συγκοµιδή, πότισµα, γύρω από τον κορµό σε απόσταση 50 εκατοστών µε σκόνη διαλύµατος ισχυρού εντοµοκτόνου.

ΣΚΟΛΥΤΕΣ
skolites

Είναι µικρού µεγέθους έντοµα τα οποία δηµιουργούν µικρές τρύπες στον κορµό και στους κλάδους της αµυγδαλιάς ιδιαίτερα στα εξασθενηµένα δένδρα, προκαλώντας έτσι το θάνατό τους. Τα έντοµα έχουν δύο γενεές το χρόνο, η πρώτη από µέσα Σεπτεµβρίου έως µέσα Οκτωβρίου και η δεύτερη από µέσα Απριλίου ως αρχές Ιουνίου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι σκολύτες σποραδικά και κατά τόπους στους νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας και στις περιοχές όπου καλλιεργείται η αµυγδαλιά.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Συνιστάται κάθε µέτρο που διατηρεί τα δένδρα σε καλή κατάσταση βλάστησης, όπως είναι η κατάλληλη λίπανση, άρδευση, και κλάδευση (αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά των µισόξερων και προσβεβληµένων βλαστών ή κλάδων, καθώς και ολόκληρων ξερών δένδρων).

Η καταπολέµηση µε εντοµοκτόνα επαφής µεγάλης διάρκειας και επιτρεπόµενα για να σκοτωθούν τα ενήλικα έντοµα πριν µπουν µέσα στο φυτό, συνιστάται µόνο όταν διαπιστωθούν τα ακµαία έντοµα στους βλαστούς και κλάδους των δένδρων.

ΦΩΜΟΨΗ Ή ΕΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ 
Phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali)

fomopsi png

fomopsi vellios

Συνεχίζεται η παρουσία της Φώµοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αµυγδαλιές. Προσβολές παρατηρούνται σε καλλιέργειες πού βρίσκονται σε χαµηλές και υγρές περιοχές στους νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλµό. Σε µεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειµάζει. ∆ιαχειµάζει επίσης στα προσβεβληµένα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος. Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται κατά την περίοδο της πτώσης των φύλλων ή των ανθέων από τις ουλές αυτών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων. Οι θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C).Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο, τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες αποστάσεις.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ:

Α) Καλλιεργητικά µέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το µέτρο πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας, για την µείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείµασης του παθογόνου.

Β) Χημικά μέτρα: Να γίνει ψεκασµός µε εκλεκτικά και εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση της πολυστίγµωσης.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ (Polystigma ochraceum)

polistgmwsh all

Την εµφάνιση της έκανε η πολυστίγµωση µετά τις πρώτες βροχοπτώσεις σε αµυγδαλεώνες του Ν. Μαγνησίας (Ν. Αγχίαλος, Κανάλια) καθώς και σε ορισµένες περιοχές του Ν. Λάρισας και Ν. Φθιώτιδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:

Να γίνει ψεκασµός των δένδρων µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα όπως tribasic copper sulfate κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων