Ανακοινώσεις

14-05-2018

Η σχέση μεταξύ των δικτύων διανομής και των ελαιοπαραγωγών είναι εξαιρετικά άνιση, κάτι το οποίο απεικονίζεται και από το πολύ μικρό περιθώριο κέρδους για τους παραγωγούς.

Αυτό οφείλεται κυρίως στον κατακερματισμό του κλάδου και στη συνακόλουθη δυσανάλογη διαπραγματευτική ισχύ των μεγάλων λιανοπωλητών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για την αντιστροφή αυτής της εικόνας, απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ των ελαιοπαραγωγών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεων τους. Καταλυτικός στη διαδικασία αυτή θεωρείται επίσης και ο ρόλος των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, χρήσιμη κρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 164 και 169, καθώς και η διατήρηση της χρηματοδότησης των τριετών προγραμμάτων εργασίας που αφορούν στις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού 1308/2013.

2. Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά του ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα ασταθής και ότι το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών έχει έντονες διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά (λόγω παρεννιαυτοφορίας, καιρικών συνθηκών και ασθενειών), η Ομάδα Εργασίας προτείνει τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών που θα μειώνουν τις ανισορροπίες της αγοράς. Ειδικότερα, θα συμβάλλουν στην προσαρμογή της προσφοράς σε περίπτωση πλεονασμάτων για την αποφυγή των διακυμάνσεων και την μείωση της μεταβλητότητας των τιμών. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η ταχύτερη ενεργοποίηση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων μέτρων, όπως των άμεσων πληρωμών, των δικτύων ασφάλειας της αγοράς και της ασφάλισης κινδύνου.

Επιπλέον, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • Ενημέρωση των κατώτατων ορίων αναφοράς (σύμφωνα με τα κόστη των δαπανών), καθώς και αυτόματη ενεργοποίηση των κατώτατων ορίων για ενισχύσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ελαιόλαδο.
 • Υιοθέτηση του μέτρου ιδιωτικής αποθεματοποίησης και για τις επιτραπέζιες ελιές.
 • Εφαρμογή ενός μηχανισμού απόσυρσης προϊόντων σε έκτακτες και συγκεκριμένες περιόδους κρίσης.
 • Επέκταση του άρθρου 167 του κανονισμού 1308/2013, στους τομείς του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν κανόνες εμπορίας για τη ρύθμιση της προσφοράς.
 • Εισαγωγή ενός συστήματος ασφάλισης κατά περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών των φυτών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3. Περαιτέρω κατανόηση της αγοράς

Προκειμένου να ενεργοποιηθούν αυτοί οι μηχανισμοί, είναι απαραίτητη η περαιτέρω κατανόηση της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου της αγοράς για το ελαιόλαδο και άλλα φυτικά έλαια, καθώς και η ενσωμάτωση δεδομένων για τις επιτραπέζιες ελιές, τα προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις και την κατανάλωση.

4. Αναγνώριση και περαιτέρω ενίσχυση του πολλαπλού ρόλου των ελαιοκαλλιεργητών

Η μεγάλη συμβολή του κλάδου στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου, καθώς και η συμβολή του στην προστασία της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και του τοπίου, είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα σταθερό και δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς. Ως εκ τούτου, προτείνονται, μεταξύ άλλων, η διατήρηση και ενδεχομένως και η ενίσχυση των αμέσων ενισχύσεων, η διεύρυνση των επενδύσεων μέσω του Δεύτερου Πυλώνα, αλλά και η διευκόλυνση των επενδύσεων για την καινοτομία.

5. Αναγνώριση της ποιότητας και λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης

Για το μείζον θέμα της ποιότητας, ώστε να αποφεύγονται αθέμιτες πρακτικές, να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις νοθείας αλλά και για να ενισχυθεί η γνώση των καταναλωτών για τις διάφορες ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, οι Ευρωπαίοι ελαιοπαραγωγοί προτείνουν, ανάμεσα σε άλλα:

 • Καθιέρωση αποτελεσματικότερων φορολογικών μέτρων.
 • Εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας για τα ελαιόλαδα σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Απαγόρευση της ανάμειξης ελαιόλαδου με άλλα φυτικά έλαια, καθώς και της επισήμανσης των αρωματισμένων ελαίων ως ελαιόλαδα.
 • Επένδυση σε συστήματα ιχνηλασιμότητας.
 • Ενημέρωση των καταναλωτών για τις ποιοτικές κατηγορίες των ελαιόλαδων και τα οφέλη για την υγεία.
 • Θέσπιση εμπορικών προτύπων για τις επιτραπέζιες ελιές.
 • Διατήρηση και ενίσχυση της μεθόδου οργανοληπτικής αξιολόγησης (panel test).
 • Προώθηση γεωγραφικών ενδείξεων, τόσο για τις ελιές, όσο και για το ελαιόλαδο.

6. Βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου

Για την προάσπιση των συμφερόντων κάθε Ευρωπαίου ελαιοπαραγωγού, τονίζεται ότι η ΕΕ οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική κατά την σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες όπως η Τυνησία, η Αλγερία, το Μαρόκο και η Τουρκία. Καλείται, επίσης, να υπερασπίζεται τον ελαιοκομικό τομέα σε περίπτωση επιβολής εισαγωγικών δασμών από τρίτες χώρες. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντική η καθιέρωση υγιών και βιώσιμων εμπορικών σχέσεων με αγορές όπως αυτές των Κίνας, Αυστραλίας, Ιαπωνίας, Βραζιλίας, ΗΠΑ, Καναδά και Ρωσίας, καθώς αποτελούν σημαντικές αγορές για τα ευρωπαϊκά ελαιοκομικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται χρήσιμη η συνέχιση χρηματοδότησης προωθητικών ενεργειών για την προβολή και προάσπιση του τομέα.

Πηγή: gargalianoionline.gr