Ανακοινώσεις

19-07-2011
Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες ανάμειξης
που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων.
Μετά την εισαγωγή ενός προϊόντος στο βυτίο
περιμένετε να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάμειξη
και διασπορά του σε αυτό.
 
Ακολουθείστε την παρακάτω σειρά ανάμειξης σε περίπτωση
που δεv παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες:
1. Υδατοδιαλυτοί φάκελοι (Water-soluble bags)
2. Βρέξιμοι / Διαλυτοί κόκκοι (WG, DF, SG)
3. Βρέξιμες / Διαλυτές σκόνες (WP, SP, WSP)
4. Υδατικά διαλύματα (WSC, SL)
5. Συμπυκνωμένα αιωρήματα (SC, FLOW)
6. Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά / Ελαιώδη γαλακτώματα (EC, EW)
7. Επιφανειοδραστικά, Προσκολλητικά, Λάδια
8.Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
 
Σημείωση: γαλακτωματοποιήσιμα υγρά, επιφανειοδραστικά και λάδια μπορεί
να εμποδίσουν την διάλυση και ομοιόμορφη διασπορά προϊόντων σε ξηρή
μορφή εάν τοποθετηθούν πρώτα στο βυτίο.
Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των προϊόντων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ