Ανακοινώσεις

11-05-2019

Έναρξη της σκωρίασης έχει παρατηρηθεί στις πρώιµες καλλιέργειες µε ρεβίθια στους Νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας αναµένεται και στους άλλους Νοµούς.

ΨΥΧΑΝΘΗ

ΣΚΩΡΙΑΣΗ

(Uromyces fabae, U. pisi, U. ciceris-arietini)

SKWRIASH

Συµπτώµατα: Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων σχηµατίζονται µικρές φλύκταινες οι οποίες ανοίγουν και εµφανίζονται τα σπόρια του µύκητα που έχουν χρώµα σκουριάς.

Η έντονη προσβολή προκαλεί ξήρανση των φύλλων, πρόωρη φυλλόπτωση και µείωση ή καταστροφή της παραγωγής. Παρόµοιες φλύκταινες εµφανίζονται στους µίσχους, στα στελέχη και στους λοβούς. Τα σπόρια του µύκητα µεταφέρονται σε µικρές και µεγάλες αποστάσεις µε την βροχή και τον άνεµο.

Συνθήκες ανάπτυξης: Για τη βλάστηση των σπορίων του µύκητα και την µόλυνση των φυτών είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στα φύλλα (από βροχή, δρόσο, πότισµα). Άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης του παθογόνου είναι 17-23oC και διαβροχή φύλλων 6-8 ώρες.

Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων στις καλλιέργειες των ψυχανθών και επανάληψη αυτών µετά από βροχή και µέχρι την άνθηση, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως azoxystrobin.

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ

(Liriomyza huidobrensis Liriomyza trifolii)

FYLLORYKTES

Oι φυλλορύκτες είναι µικρές κιτρινόµαυρες ή γκριζόµαυρες µύγες µήκους 2mm .

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία των φυλλορυκτών µε µεγάλους πληθυσµούς στις πρώιµες(ύψος φυτών 35-45cm) καλλιέργειες µε ρεβίθια στο νοµό Λάρισας

Συµπτώµατα: Οι προνύµφες κάνουν τρύπες και τούνελ στα φύλλα των φυτών µε αποτέλεσµα την πρώιµη φυλλόπτωση και µείωση της απόδοσης των φυτών Τα διατροφικά τσιµπήµατα που προκαλούνται από τα ακµαία θηλυκά µειώνουν επίσης την παραγωγή της καλλιέργειας.

Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί των καλλιεργειών µόνο µετά την διαπίστωση συµπτωµάτων µε προσβολές από τους φυλλορύκτες, µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΘΡΙΠΑΣ

THRIPES

Διαπιστώσεις: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν µεγάλοι πληθυσµοί θρίπα στις πρώιµες καλλιέργειες µε ρεβίθια.(φυτά ύψους 35-45 cm) µε ρεβίθια.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε εκλεκτικά για το θρίπα και επιτρεπόµενα για τις καλλιέργειες φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως deltamethrin κ.α. στους αγρούς όπου υπάρχει πρόβληµα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων