Ανακοινώσεις

06-03-2020

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες (μυκητοκτόνα) για την καλλιέργεια της ελιάς.

1

2

* Η δραστική ουσία Μανκοζέμπ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στις ποικιλίες Καλαμών και Κορωνέϊκη.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.


 ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ