Ανακοινώσεις

02-10-2020

Η εταιρεία ΑγροΦυλλίδα, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον των παραγωγών για καλλιέργεια ελαιοκράμβης, ανακοινώνει την έναρξη σύναψης συμβάσεων με τους παραγωγούς.

Η ελάχιστη τιμή αγοράς του προϊόντος ανέρχεται στα 360€/τόνο πλέον Φ.Π.Α. 13%.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία στη Νέα Ζίχνη Σερρών (τηλ. 2324020050), καθώς και στο κατάστημα στην Αλιστράτη Σερρών (τηλ. 2324032000), για σύναψη σχετικής σύμβασης.