Ανακοινώσεις

02-07-2013
Ζημιογόνα σε όλους σχεδόν τους τομείς, με εξαίρεση εκείνον του εμπορίου, παρέμειναν τα αποτελέσματα 4.462 εταιρειών το 2012, σύμφωνα με ανάλυση της Icap Group.

Η βασική εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος είναι εκείνη της περαιτέρω επιδείνωσης όσον αφορά στην κερδοφορία. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, οι δε ζημίες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, παρά την ελαφρά μείωση τους το 2012. Από τους επιμέρους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, μόνο ένας (ο εμπορικός) εμφανίζει επάνοδο στην κερδοφορία ενώ οι υπόλοιποι καταγράφουν βαριές απώλειες.


Σημειώνεται ότι στα αρχεία της Icap Databank υπάρχουν καταχωρημένες 4.462 επιχειρήσεις με δημοσιευμένους ισολογισμούς χρήσης 2012 μέχρι και την 10η Ιουνίου 2013, εκ των οποίων οι 918 είναι βιομηχανικές, οι 1.264 εμπορικές, οι 328 εταιρείες του τεχνικού-κατασκευαστικού τομέα, οι 1.640 λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών/ασφαλειών) και οι 312 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2012 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2011.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 2.157 (ποσοστό 48,3%) ήταν κερδοφόρες το 2012, με συνολικά κέρδη προ φόρου 3,83 δισ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (4,77 δισ. ευρώ) των ζημιογόνων εταιρειών.

Ειδικότερα, από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρήσεως του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος προκύπτει πολύ μικρή μείωση (0,66%) των συνολικών πωλήσεων, οι οποίες και ανήλθαν σε 82,8 δισ. ευρώ περίπου το 2012. Ωστόσο, η αδυναμία περιορισμού του κόστους πωλήσεων επέφερε πτώση των μικτών κερδών (-9,8%). Παρόλα αυτά, σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος καταγράφηκε σημαντική βελτίωση (+30,5%), εξαιτίας της υποχώρησης των λειτουργικών εξόδων και των χρηματοοικονομικών δαπανών. Όμως η θετική αυτή εξέλιξη αναιρέθηκε πλήρως από τα πολύ υψηλά μη λειτουργικά έξοδα (όπως έκτακτα & ανόργανα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων, έκτακτες ζημίες κ.α.), με συνέπεια και πάλι την καταγραφή ζημιών ύψους 935,9 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένων κατά 5,6% έναντι του προηγουμένου έτους.

Τα κέρδη EBITDA παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, εμφανίζοντας οριακή μόνο μεταβολή ενώ το σύνολο ενεργητικού τους υποχώρησε κατά 3% και διαμορφώθηκε σε 130,6 δισ. ευρώ το 2012, γεγονός που προήλθε κυρίως από την αντίστοιχη μείωση της αξίας των παγίων (κατά 3 δισ. ευρώ). Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,8%, σε 57,2 δισ. ευρώ. Περαιτέρω, οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων περιορίστηκαν αισθητά το 2012/11, εξέλιξη που οφείλεται στην πτώση των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (-11,8%), ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφάνισαν μικρή αύξηση. Παράλληλα διαπιστώνεται τάση μερικής υποκατάστασης μακροπρόθεσμου δανεισμού από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές πιστώσεις, γεγονός που αποδίδεται ως ένα βαθμό σε ανάλογη στάση του τραπεζικού τομέα.

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, αρνητικός παραμένει ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (-1,64% το 2012) ενώ σημειώθηκε και συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους (σε 16,27% το 2012).

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες κατά το 2012 ήταν οι εξής:

- Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ (κέρδη 644,4 εκατ. ευρώ έναντι 702,06 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (κέρδη 461,2 εκατ. ευρώ, έναντι 388,8 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (κέρδη 184,6 εκατ. ευρώ έναντι -95,8 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (κέρδη 133,5 εκατ. ευρώ έναντι 156,8 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (κέρδη 114,06 εκατ. ευρώ έναντι 177,07 εκατ. ευρώ πέρυσι).

 

Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

1. Βιομηχανία: Ο τομέας της Βιομηχανίας ήταν ο μόνος που εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών το 2012, γεγονός όμως που δεν μπόρεσε να αποτρέψει την καταγραφή σημαντικών ζημιών. Με βάση το δείγμα των 918 βιομηχανικών εταιρειών, προκύπτει διεύρυνση των πωλήσεων κατά 4,8%, οι οποίες και ανήλθαν σε περίπου 34,6 δισ. ευρώ το 2012. Ταυτόχρονα όμως υπήρξε και μεγάλη αύξηση του κόστους πωληθέντων (αύξηση που υπερίσχυσε εκείνης των πωλήσεων), με συνέπεια την πτώση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-10,8%) ενώ και το λειτουργικό αποτέλεσμα συρρικνώθηκε (-88,5%).

Το επιστέγασμα των μεταβολών αυτών ήταν η ανατροπή του τελικού αποτελέσματος και η καταγραφή ζημιών ύψους 136,7 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι κερδών 226,7 εκατ. ευρώ το 2011. Ακόμη, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 20,1% και διαμορφώθηκαν σε 1,41 δισ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων 1,77 δισ. ευρώ του προηγουμένου έτους.

Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ενεργητικού, παρατηρείται μείωση της αξίας του συνόλου ενεργητικού (κατά 2,9%), σε 31,49 δισ. ευρώ, προερχόμενη κυρίως από αντίστοιχη μείωση της αξίας των απαιτήσεων (κατά 10,8%).

Στα στοιχεία του παθητικού, διαπιστώνεται ελαφρά μείωση των ιδίων κεφαλαίων (-1,3%) τα οποία περιορίστηκαν σε 12,21 δισ. ευρώ το 2012. Περαιτέρω, ποσοστιαία μείωση 3,5% κατέγραψαν τόσο οι μεσο-μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα της βιομηχανίας, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κατέστη αρνητική, ο δε δείκτης του περιθωρίου μικτού κέρδους επιδεινώθηκε σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, ανερχόμενος πλέον σε 11,16% το 2012.

Από το σύνολο των βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι 470 (51,2% του δείγματος) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 835,8 εκατ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (972,5 εκατ. ευρώ) των ζημιογόνων εταιρειών.

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας βιομηχανικές εταιρείες για το 2012 ήταν οι εξής: - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (κέρδη 133,46 εκατ. ευρώ έναντι 156,79 εκατ. ευρώ πέρυσι)

- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (κέρδη 1114,06 εκατ. ευρώ έναντι 177,07 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (κέρδη 56,95 εκατ. ευρώ έναντι 47,46 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (κέρδη 46,51 εκατ. ευρώ έναντι 138,9 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (κέρδη 29,17 εκατ. ευρώ έναντι 61,4 εκατ. ευρώ πέρυσι).

 

2. Εμπόριο: Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του τομέα του εμπορίου προκύπτει μικτή εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα. Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 1.264 εμπορικών επιχειρήσεων, κατ΄ αρχήν προκύπτει σημαντική μείωση των πωλήσεων τους (κατά 6,07%), οι οποίες και διαμορφώθηκαν σε 20,74 δισ. ευρώ το 2012, έναντι 22,08 δισ. ευρώ το 2011.

 

Η υποχώρηση των μικτών κερδών ήταν ακόμα εντονότερη (-8,7%), λόγω συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων ως αντιστάθμισμα της περιορισμένης ζήτησης. Ωστόσο, η μείωση τόσο των λειτουργικών εξόδων όσο και των χρηματοοικονομικών δαπανών στη χρήση του 2012 είχαν σωτήρια επίδραση, αφού το συγκεντρωτικό λειτουργικό αποτέλεσμα επανέκτησε θετικό πρόσημο, ενώ στην προηγούμενη χρήση ήταν ζημιογόνο.

Οι εξελίξεις αυτές ήταν καθοριστικές και οδήγησαν σε επάνοδο της κερδοφορίας, με κέρδη προ φόρου 94,9 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι ζημιών 237,4 εκατ. ευρώ το 2011.

Τα κέρδη EBITDA επίσης βελτιώθηκαν κατά 17,1% ανερχόμενα σε 712,7 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού, διαπιστώνεται μείωση των συνολικών κεφαλαίων κατά 4,6%, προερχόμενη κυρίως από τη μείωση των αποθεμάτων (-10,4%) και των απαιτήσεων (-4,8%).

Σχετικά με τα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται αφενός αύξηση κατά 9,4% των ιδίων κεφαλαίων, αφετέρου σημαντική υποχώρηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (-11,3%) ενώ οι μεσο-μακροπρόθεσμες παρέμειναν στάσιμες.

Περαιτέρω, ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 2,17% το 2012, έναντι αντίστοιχου δείκτη -5,95% κατά το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε ελάχιστη υποχώρηση, σε 18,33% το τελευταίο έτος.

Από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οι 680 (δηλαδή το 53,8%) ήταν κερδοφόρες το 2012, με συνολικά κέρδη προ φόρου 574 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι συνολικές ζημίες των ζημιογόνων εταιρειών ανήλθαν σε 479,09 εκατ. ευρώ).

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εμπορικές εταιρείες για το 2012 ήταν οι εξής:

- JUMBO ΑΕ (κέρδη 96,96 εκατ. ευρώ έναντι 102,06 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ (74,36 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 89,32 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- MERCK SHARP & DOHME “MSD” AE (κέρδη 44,44 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,09 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (κέρδη 44,26 εκατ. ευρώ έναντι 41,02 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- GLAXOSMITHKLINE AEBE (κέρδη 31,76 εκατ. ευρώ έναντι 15,68 εκατ. ευρώ πέρυσι).

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εκτός Τεχνικών Εταιρειών)

 

Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ο κύκλος εργασιών υποχώρησε μόνο κατά 1,2% και διαμορφώθηκε σε 24,8 δισ. ευρώ το 2012, όμως η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους πωλήσεων επέφερε την πολύ εντονότερη μείωση του μικτού κέρδους (κατά 9%). Περαιτέρω, τα λειτουργικά αποτελέσματα σημείωσαν μεγάλη βελτίωση (63,8%), λόγω της συρρίκνωσης των λειτουργικών εξόδων όσο και των χρηματοοικονομικών δαπανών. Παρόλα αυτά, η εκτίναξη των μη λειτουργικών εξόδων στην τελευταία χρήση, είχε σαν συνέπεια την αύξηση των ζημιών κατά 13%, οι οποίες και ανήλθαν σε 747,2 εκατ. ευρώ το 2012. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε βελτίωση της τάξης του 10%.

Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα υποχώρησε (-3,1%), εξέλιξη η οποία προήλθε από τη σημαντική μείωση της αξίας των καθαρών παγίων. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 3,5%, ενώ έντονη ήταν και η μείωση των υποχρεώσεων, τόσο των βραχυπρόθεσμων (κατά 16,8%) όσο και των μεσο-μακροπρόθεσμων (-15,2%).

Τέλος, σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, επισημαίνεται η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 2 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες (σε 22,22% το 2012, από 24,13% το 2011) και η επιδείνωση του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ήδη αρνητικού από το 2011).

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 767 (δηλαδή το 46,8%) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 2,17 δισ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα και σε αυτόν τον τομέα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (2,92 δισ. ευρώ) των ζημιογόνων εταιρειών.

Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες παροχής υπηρεσιών το 2012 ήταν οι εξής:

- Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ (κέρδη 644,4 εκατ. ευρώ έναντι 702,06 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (κέρδη 461,2 εκατ. ευρώ έναντι 388,8 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ (κέρδη 112,56 εκατ. ευρώ έναντι 109,1 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ (κέρδη 111,33 εκατ. ευρώ έναντι 112,3 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (κέρδη 97,61 εκατ. ευρώ έναντι 129,53 εκατ. ευρώ πέρυσι).

4. Τεχνικές Εταιρείες

 

 Η καθίζηση του κύκλου εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο συνεχίστηκε και το 2012, με τις συνολικές πωλήσεις να σημειώνουν πτώση (-13,4%), διαμορφούμενες σε 1,95 δισ. ευρώ το 2012 ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στα αντίστοιχα μικτά κέρδη των εταιρειών του τομέα, με συνέπεια το λειτουργικό αποτέλεσμα να παραμείνει αρνητικό και το 2012.

Ωστόσο, η θεαματική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων είχε θετική επίδραση και οδήγησε σε μεγάλη μείωση (-80,5%) των ζημιών του τομέα στην τελευταία χρήση. Οι ζημίες διαμορφώθηκαν σε 46,7 εκατ. ευρώ το 2012 (έναντι αντίστοιχων ζημιών 239,5 εκατ. ευρώ το 2011) ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν πτώση (-44,5%). Όσον αφορά στα βασικά μεγέθη των εταιρειών, τόσο το σύνολο ενεργητικού όσο και τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν αύξηση το 2012, κατά 1,6% και 3,6% αντίστοιχα.

Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας τεχνικές εταιρείες το 2012 ήταν οι εξής:

- ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (κέρδη 184,61 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 95,79 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (κέρδη 13,37 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (κέρδη 2,37 εκατ. ευρώ έναντι 3,51 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- SAAB THALES ΑEW SYSTEMS AB (κέρδη 2,07 εκατ. ευρώ έναντι393 χιλ. ευρώ πέρυσι)

- TECHNIPETROL ΕΛΛΑΣ ΑΕ (κέρδη 1,67 εκατ. ευρώ 3,78 εκατ. ευρώ πέρυσι).

5. Τουρισμός

 

Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα και στον τομέα του τουρισμού. Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα μικτά κέρδη υπέστησαν πτώση το 2012, κατά 20,1% και 29,1% αντίστοιχα. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε δραστική επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος, ενώ και το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με τις ζημίες να αυξάνονται κατά 26,3%, ανερχόμενες πλέον σε 100,3 εκατ. ευρώ Αντίστοιχα, τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν (-22,2%) το 2011.

Όσον αφορά στα βασικά μεγέθη των εταιρειών, τόσο το σύνολο ενεργητικού όσο και τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν μείωση το 2012, κατά 5,1% και 2,5% αντίστοιχα.

Οι 5 κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες στον τομέα του Τουρισμού το 2012 ήταν:

- AUTOHELLAS (HERTZ) ΑΤΕΕ (κέρδη 9 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ πέρυσι). - ΓΕΚΕ AE (κέρδη 3,45 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ πέρυσι). - ΣΑΝ ΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (κέρδη 1,70 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ πέρυσι).
- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΕ&ΝΕ (κέρδη 1,50 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,43 χιλ. ευρώ πέρυσι).
- ΜΕΘΙΛ ΑΕ (κέρδη 1,02 εκατ. ευρώ έναντι 0,94 εκατ. ευρώ πέρυσι).