Ανακοινώσεις

09-08-2013

«Από το 2015 θα εφαρμοσθεί το «πρασίνισμα» της νέας ΚΑΠ», διευκρίνισε με δηλώσεις του στην Copa Cogeca o Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. Dacian Cioloş, αναγνωρίζοντας ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για την προσαρμογή των αγροτών. Παράλληλα ανέφερε ότι «ότι έχει διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει διακοπή στα «ετήσια» προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (δεύτερο Πυλώνα) για την περίοδο 2014 – 2020. Με το «πρασίνισμα», είναι υποχρεωτικό οι αγρότες στα κράτη μέλη της ΕΕ για να εισπράξουν το 30% των άμεσων ενισχύσεων, να ακολουθήσουν τα 3 βασικά μέτρα που είναι:

  • διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων
  • διαφοροποίηση καλλιεργειών (ένας γεωργός πρέπει να καλλιεργεί τουλάχιστον 2 καλλιέργειες όταν η καλλιεργήσιμη γη του υπερβαίνει τα 10 εκτάρια και τουλάχιστον 3 καλλιέργειες όταν η καλλιεργήσιμη γη του υπερβαίνει τα 30 εκτάρια. Η κύρια καλλιέργεια μπορεί να καλύπτει το πολύ το 75% της καλλιεργήσιμης γης. Εξαιρούνται οι δενδρώδεις καλλιέργειες.
  • διατήρηση μιας «περιοχής οικολογικής εστίασης», τουλάχιστον 5% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, για εκμεταλλεύσεις με έκταση μεγαλύτερη από 15 εκτάρια (εξαιρουμένων των μόνιμων λειμώνων). Το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 7%, μετά την έκθεση της Επιτροπής για μια νέα νομοθετική πρόταση το2017.

Όσον αφορά τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (δεύτερος Πυλώνας) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο δηλαδή: τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα σχεδιάζουν πολυετή προγράμματα βάσει ενός καταλόγου μέτρων που αποφασίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και θα συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να τα εγκρίνει η Κομισιόν. 
Ένας βασικός όρος που έχει η νέα ΚΑΠ είναι ότι τα κράτη μέλη θα δαπανούν τουλάχιστον το 30% των πόρων του δεύτερου πυλώνα σε μέτρα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τουλάχιστον 5% σε προγράμματα LEADER. 
Αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον τα μέτρα δεν οργανώνονται στη βάση αξόνων με συγκεκριμένα όρια δαπάνης, αλλά τα κράτη μέλη είναι αυτά που θα αποφασίζουν ποια μέτρα θα χρησιμοποιούν και με ποιο τρόπο, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που θα είναι με βάση τις έξι «προτεραιότητες». 

Οι έξι προτεραιότητες είναι: 
-Την προώθηση της μεταφοράς γνώσης και της καινοτομίας 
-Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τύπους γεωργίας και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών 
-Την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης, της εμπορίας και της διαχείρισης κινδύνου 
-Την αποκατάσταση και διατήρηση οικοσυστημάτων 
-Την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα και 
-Την κοινωνική ένταξη, τη μείωση της φτώχιας και την οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.