Ανακοινώσεις

24-06-2014

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δόθηκαν στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της νέας ΚΑΠ. Ειδικότερα, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181, της 20ης Ιουνίου 2014 δύο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις: α) Μια για την συμπλήρωση του βασικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις και β) μια για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

Όπως επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έγκριση των συγκεκριμένων νομικών κειμένων, τα κράτη μέλη έχουν πλέον όλα τα λεπτομερή στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν πλήρως τις διάφορες πτυχές της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, από την 1η Ιανουαρίου 2015, και αυτές θα επιτρέψουν στους γεωργούς να λάβουν αποφάσεις για το τι θα παράγουν στο μέλλον.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Κομισιόν με όλες τις λεπτομέρειες