Ανακοινώσεις

20-10-2014

Στις 06/10/2014, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Νέας Ζίχνης, άτυπη συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων όλων των Δήμων του Νομού Σερρών, με κύριο αντικείμενο συζήτησης το υπ’ αριθμό 2023/113790/11-9-2014 έγγραφο του ΥπΑΑΤ, με θέμα: «Χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2014 – μεταβατική περίοδος)». Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, καλούνται οι Δήμοι να χρησιμοποιήσουνε, κατά τη μεταβατική περίοδο του 2014, τους προσωρινούς θεματικούς χάρτες στο LPIS GIS του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να προχωρήσουν στην κατανομή των βοσκοτόπων για τις ανάγκες της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας εκτροφής (ΟΣΔΕ) για το έτος 2014. Μετά από συζήτηση και συνολικές τοποθετήσεις από όλους του εκπροσώπους των Δήμων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. ότι οι Δήμοι, σύμφωνα με το ΒΔ 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ 171 Α’) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», παραχωρούν δικαίωμα (άδεια) εισόδου σε βοσκήσιμους τόπους, οι οποίοι διατίθενται στους δημότες για τη βόσκηση των ζώων τους και σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουν στην παραχώρηση του από 2013 νεοεισερχόμενου όρου «επιλέξιμου βοσκότοπου».

2. Την ετεροχρονισμένη αποστολή του συγκεκριμένου εγγράφου, καθώς η σύνταξη των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2014 ολοκληρώνεται στις 15/05/2014 και αναμένουν οι κτηνοτρόφοι την κατανομή της 1ης δόσης εντός ολίγων ημερών.

3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε ποτέ, από καμία εμπλεκόμενη υπηρεσία, οριοθέτηση των βοσκήσιμων εκτάσεων, πόσο μάλλον των επιλέξιμων βοσκότοπων.

4. Το αναχρονιστικό νομοθετικό καθεστώς σχετικό με τη διαχείριση των βοσκοτόπων (βασιλικά διατάγματα περασμένων δεκαετιών μη εφαρμόσιμα με τις παρούσες ανάγκες διαχείρισης των βοσκοτόπων: επιλεξιμότητα, εφαρμογή εξισωτικής αποζημίωσης, προγραμμάτων απειλούμενων φυλών και βιολογικής κτηνοτροφίας κλπ).

5. Την πρόκληση ενδοδημοτικών κοινωνικών ανισοτήτων (υπάρχουν τοπικές κοινότητες με μηδενικές επιλέξιμες εκτάσεις στις οποίες δραστηριοποιείται ικανός αριθμός κτηνοτρόφων που θα μείνουν χωρίς επιλέξιμη έκταση, με καταστρεπτικές συνέπειες για την τοπική οικονομία).

6. Το ελλιπέστατο εξειδικευμένο προσωπικό και την έλλειψη τεχνογνωσίας, τα οποία καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του παρόντος εγγράφου από τις υπηρεσίες μας.

7. Ότι υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε τεχνικά ατομικά στοιχεία κτηνοτρόφων τα οποία καθιστούν αδύνατη την διαχείριση των βοσκήσιμων εκτάσεων (είδος και αριθμός δικαιωμάτων, δηλωθείσες αροτραίες εκτάσεις). Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας είναι η μη ορθή κατανομή.

8. Ότι η διαχείριση-παραχώρηση των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2014, σε περίπτωση που ληφθεί ως έτος αναφοράς το 2014, θα καθορίσει σε μέγιστο βαθμό, τη νέα κατανομή των δικαιωμάτων στους κτηνοτρόφους για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2015-2020). Επομένως τα λάθη του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις περικοπές των εκτάσεων που καλούνται ξαφνικά ακούσια να διαχειριστούν οι Δήμοι (μειώσεις δικαιωμάτων) θα συντροφεύουν τους κτηνοτρόφους μας τουλάχιστον μέχρι το 2020.

9. Την παντελή απουσία και ενημέρωση των Δήμων στο μέχρι σήμερα σχεδιασμό διαχείρισης των βοσκήσιμων εκτάσεων, άρα και των επιλέξιμων, με οδυνηρό αποτέλεσμα την σημερινή υφιστάμενη μη αναστρέψιμη κατάσταση, την οποία μας καλεί το Υπουργείο να διαχειριστούμε (εφαρμογή του υπ’ αριθμ: 2033/113790/11-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Αξίζει να σημειωθεί ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν ζητήθηκε από τους Δήμους να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη διαχείριση των βοσκότοπων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, οι εκπρόσωποι των Δήμων αποφάσισαν να παραπέμψουν το θέμα στα κατά τόπους Δημοτικά Συμβούλια και να αποφασίσουν για: 

1) Την αδυναμία εμπλοκής του Δήμου στην εφαρμογή των αναφερόμενων στο με αριθμ. Πρωτ.: 2033/113790/11-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2) Τη συγκρότηση κοινής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε Δήμου (μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου), η οποία θα αναλάβει πρωτοβουλίες (συναντήσεις με περιφέρεια, βουλευτές, κλπ) με σκοπό την άμεση πίεση προς τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων). 

Διαβάστε το κείμενο που έστειλε το ΥπΑΑΤ στους Δήμους όλης της χώρας